با ما ارتباط برقرار کن

یادداشت و تحلیل

من جهانگیری کوشاه هستم

دو معاون و کوله باری در بی راهی

منتشر شده

روی

قلـه كوهـی در بخـش احمـدی از توابـع شهرسـتان حاجـی آبـاد وجـود دارد كـه بلندتريـن قلـه آن منطقـه بـه شـمار مـی رود. مـردم معتقدنـد در نـوك ايـن قلـه قدمـگاه و زيارتـى بنـام قدمـگاه شـاه واليـت )حضـرت علـى ( وجـود دارد كـه محـل زيـارت مـردم منطقـه بـوده و بـه خاطـر همیـن زيـارت در قلـه ايـن كـوه، معـروف بـه كـوه شـاه شـده اسـت. امـا بسـیاری آن را کوشـاه یـا کوشـا مـی نامنـد کـه در حقیقـت همـان کـوه شـاه صحیح اسـت.
اخیـرا دکتـر اسـحاق جهانگیـری محـور کار خـود را در هرمـزگان سـفر بـه کوه شـاه احمدی قـرار داد و مـورد توجـه و اسـتقبال همشـهریانش قـرار گرفـت. همـواره برخـی نخبـگان و مطالبـه گـران هرمزگانـی هـا یکـی ازدالیـل عقـب ماندگـی اسـتان را عـدم بـه کارگیـری نیروهـای هرمزگانـی در سـطوح و مناسـب ملـی عنـوان مـی کننـد اما غافـل از اینکـه معاون اول رییـس جمهـور مملکـت یـک هرمزگانـی کرمانـی اسـت. امـا دلگیرتـر زمانـی می شـوید کـه ببینیـد ایـن مسـوول ارشـد کشـوری اهـل منطقـه ای هسـت کـه محرومیـت آن بـه اذعـان خـود مسـووالن از بشـاگرد بیشـتر اسـت. امـا ناخوشـیت زمانـی بـه اوج مـی رسـد که معـاون سیاسـی و امنیتـی اسـتاندارهرمزگان هـم از قضـا، اهـل آن منطقـه باشـد!
اواخــر آذرمــاه معــاون اول رئیــس جمهــور بــه گفتــه خــودش کــه اذعــان کــرده، اســحاق جهانگیـری کوشـایی اسـت بـه درخواسـت معتمدیـن بخـش احمـدی، مجموعه اسـتانداری و مجمـع نماینـدگان بـه ایـن منطقـه سـفر کـرد و عـاوه بـر دیـدار مردمی، چشـم بسـتگان وی نیـز از جمـال ایـن بزرگمـرد روشـن شـد و مهمتریـن مصوبـه سـفر تبدیـل احمـدی بـه ظرفیـت هـای قلعـه گنـج اسـت و سـعیدی کیـا نیـز بـا ایـن طـرح موافقـت کـرده اسـت. بعـد از سـفر وی در حاشـیه برگـزاری نمایشـگاه صنایـع دسـتی “سـراح احمـدی” آن گونـه کـه احمـد مـرادی نماینـده مـردم بندرعبـاس و حاجـی آبـاد بـه مـا در پاسـخ بـه نتیجـه سـفر دکتـر جهانگیـری مـی گویـد، بـا توجـه بـه پاییـن بـودن سـرانه راه در بخـش احمدی حتـی نسـبت بـه منطقـه ی بشـاگرد و وضعیـت سـطح بسـیار پایین حمـل و نقـل در بخش احمـدی پیشـنهاد بهبـود وضعیـت راه سـازی ارایـه شـده و قـرار اسـت در حـوزه گردشـگری نیـز اقدامـی مشـابه بومگـردی قلعـه گنـج کرمـان دربخـش احمـدی نیـز اجـرا شـود و بـر ایـن اسـاس دسـتور ایـن کار بـه آقـای سـعیدی کیـا رئیـس بنیـاد مسـتضعفان کشـور داده شـده اسـت و طـی روزهـای گذشـته یک تیـم عملیاتی از بنیاد علوی در قشـم مسـتقر شـده بـود و قـرار داشـت در جزیـره الرک نیـز کاری را انجـام دهـد. مـرادی مـی گویـد: در قشـم جلسـه مقدماتـی بـا موضـوع بخـش احمـدی بـا آقـای دکتـر جاللـی سرپرسـت ایـن تیـم برگـزار شـد و قـرار شـد بـرای آبادانـی بخـش احمـدی بنیـاد علـوی برنامـه ریـزی نمایـد.
نماینـده مـردم بندرعبـاس ، قشـم ابوموسـی، حاجـی ابـاد و خمیـر بـه موضـوع ظرفیـت معـادن در بخـش احمـدی اشـاره کـرده و مـی گویـد: بـا حضـور شـورای بخـش و نماینـده سـازمان صنعـت و معـدن در اسـتان جلسـه ی برگـزار شـد و حـدودی بـرای معـادن با هدف بهـره منـدی خانـوار هـای سـاکن در بخـش احمدی تعریـف شـد و امیدواریـم اجرایی شـود.
مـرادی اضافـه مـی کنـد: ظرفیـت نیـروی انسـانی کـه در بخـش احمـدی وجـود دارد در اسـتان وجـود نـدارد و یـا خیلـی کـم پیـدا مـی شـود بـه همیـن منظـور آقـای منصـوری از شـورای بخـش انتخـاب و بـرای پیگیـری اجـرای مصوبـات سـفر بـه اسـتانداری معرفـی شـده اسـت. از بدشانسـی روزی کـه بـرای بازدیـد از نمایشـگاه بـه ایـن منطقـه سـفر کردیـم تمامـی خطـوط تلفـن قطـع و هیچگونـه دسترسـی بـا سـایر نقـاط وجـود نداشـت، مـرادی مـی گوید: بـرای بهبـود وضعیـت تلفـن بخـش احمـدی قبـا پیگیـری شـده و مشـکل تلفن بخـش احمـدی فیبـر نـوری اسـت کـه مخابـرات بایـد فیبـر نـوری را بـه احمـدی انتقـال دهـد یـک بخشـی از آن انجـام شـد و قـرار شـد مخابـرات صفـر تـا صـد آن را دنبـال نمایـد .
حضـور بهـروز اکرمـی معـاون سیاسـی و امنیتـی اسـتاندار هرمـزگان کـه خـود از اهالـی همیـن منطقـه اسـت ایـن سـوال را بـه ذهنـم متبـادر کـرد کـه چـه ظرفیـت هایـی در ایـن بخـش از اسـتان وجـود دارد وچـرا بـا وجـود دو منبـع انسـانی اساسـی در سـطح ملـی و اسـتانی امـا ایـن منطقـه بـا محرومیـت هـا روبروسـت!
وی منابـع انسـانی را مهمتریـن پتانسـیل بخـش احمـدی عنـوان کـرد و مـی گویـد: در کنار ظرفیـت انسـانی منطقـه ی احمـدی در زمینـه گردشـگری هـم مـی توانـد حـرف هایـی را بـرای گفتـن داشـته باشـد و هـم در زمینـه محصـوالت مرتبـط بـا خرمـا و نخـل به هـر حال منطقـه ای احمـدی از قدیـم االیـام خرمـا و نخـل آن زبـان زد همـگان اسـت و امیدواریـم دوسـتان دسـت انـدرکار و بـه ویـژه مسـوولین زیربـط بتواننـد در ایـن زمینـه هـم ظرفیـت
هـای احمـدی را بـه وجـود بیاورنـد.
معمـوال کـوزه گـر از کـوزه شکسـته آب مـی خـورد از آنجایـی کـه نیروهایـی کـه از همیـن منطقـه هسـتند از معـاون رئیـس جمهور بگیـر تا معاون اسـتاندار هرمـزگان و برخـی مدیران دسـتگاههای اجرایـی ولـی متاسـفانه امـروز سراسـر منطقه ی احمدی شـبکه تلفـن آن قطع شـده اسـت. یـا راهـی کـه بـرای تـردد در نظـر گرفتـه شـده، اقداماتـی انجـام شـده اسـت اما در شـان مـردم و ظرفیـت هـای ایـن منطقـه نیسـت امیداوریـم بـا توجـه بـه بازدیدهایی که معـاون رییـس جمهـور و اسـتاندار داشـتند، مدیـران دسـتگاهی مناطـق محـروم بتوانند این چنـد اشـکال کـه در مسـائل عمرانـی ایـن منطقـه اسـت را برطـرف نماینـد. امـا خبرگـزاری فـارس اخیـرا مطلبـی را بـه نقـل از یـک فعـال حـوزه معـادن منتشـر کـرده کـه قابـل تامـل اسـت. بـر اسـاس ایـن گـزارش میـرزاده بـه تداخـل اراضـی در بخشـی از منطقـه کوهشـاه بـا اسـتان کرمـان اشـاره کـرده و گفتـه: در روسـتاهایی ماننـد چکچـک، بیدوئیـه کجیـن و آبیــد کــه امکانــات آموزشــی و بهداشــتی از شهرســتان حاجیآبــاد دریافــت میکننــد متاسـفانه منابـع معدنـی در مجـاورت ایـن روسـتاها متعلـق بـه اسـتان کرمـان اسـت و برای اخـذ مجوزهـای الزم بایـد بـه سـازمان صنعـت و معـدن جنـوب کرمـان مراجعـه کـرد. ایـن کارشـناس معـدن اظهـار داشـته: متاسـفانه در همیـن زمینـه زمزمههایـی شـنیده میشـود کــه روســتاهای خــوش آب و هــوا و سرشــار از منابــع معدنــی کوهشــاه قــرار اســت بــه شهرسـتان فاریـاب اسـتان کرمـان الحـاق شـوند. حتـی در ایـن زمینـه گزارشـاتی از سـوی شـبکه تلویزیونـی اسـتانی کرمـان نیـز تهیـه و پخـش شـده اسـت. وی مشـکل بـزرگ مردم نجیـب منطقـه کوهشـاه را معضـل بیـکاری دانسـته و گفتـه میتـوان بـا توجه بیـش از پیش مسـووالن اسـتانی و نماینـدگان اسـتان در مجلـس بـا سـاماندهی معـادن و اسـتفاده بهینه از ظرفیـت منابـع آن، ایـن مشـکل را بـه حداقـل رسـاند و از کـوچ جمعیت آن به سـایر شـهرها جلوگیـری کـرد. میـرزاده سواسـتفاده افـراد سـودجو را یکـی دیگـر از معضـات عنـوان کرده و گفتـه اسـت: عـدهای شـبانه اقـدام بـه قاچـاق سـنگ معـادن فعـال و غیرفعـال میکننـد. ایـن افـراد بـا وسوسـه سـاکنین نیازمنـد آن منطقـه، موجـب میشـوند سـاکنان بهصـورت انفـرادی و خطرنـاک، اقـدام بـه اسـتخراج دسـتی سـنگ کرومیـت کنند. متاسـفانه ایـن کار بسـیار خطرنـاک اسـت و تاکنـون جـان عـده زیـادی بـر اثـر سـودجویی قاچاقچیـان گرفتـه شـده و عـده ای نیـز مجـروح شـدهاند ولـی کسـی پیگیر و پاسـخگو نبـوده اسـت.قاچاقچیان، سـنگ مـورد نظـر را بـا قیمـت بسـیار ناچیـزی از اهالـی خریـداری و بـا قیمتهـای بـاال بـه فـروش میرسـانند. بـه گفتـه وی اگـر کارخانههـای فـراوری سـنگ معـدن در ایـن منطقـه
راهانــدازی شــود ضمــن اشــتغالزایی پایــدار و برچیــدن چهــره فقــر از منطقــه، میتــوان امیـدوار بـود کـه دسـت قاچاقچیـان نیـز از قاچـاق سـنگ کوتـاه شـود . وی نبـود راههـای دسترسـی مناسـب و آسـفالته مهـم ترین مشـکل بـرای سـرمایهگذاری در کوه شـاه دانسـته است.

ادامه ی خواندن

یادداشت و تحلیل

جشنواره بیست چهارم شهید رجایی در هرمزگان

منتشر شده

روی

حسین روحی؛ یادداشت : بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی در استان هرمزگان (سطح استانی ) در حالی برگزار شد که دولت  سیزدهم بر سرکار آمده و البته  مدیریت در سطح  استان دستخوش  تغییر نشده است . شاید مهمترین تفاوت این دوره با هفت دوره گذشته ، تغییر مدیریت کلان اجرایی باشد . اما قبل از پرداختن به تفاوتها ضرورت دارد در خصوص  ماهیت این جشنواره توضیحاتی ارائه گردد . به استناد مصوبه ستاد مركزي جشنواره شهيد رجايي و با هدف ترويج و اشاعه موضوع ارزيابي با رويكرد فرهنگ‌سازي، دستگاه‌ها در ۴ سطح “سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي وابسته و نهادهاي عمومي غيردولتي (سطح يك)، معاونت‌هاي ستادي وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي مستقل، نهادها (سطح دو)، واحدهاي استاني(سطح سه) و واحدهاي شهرستاني (سطح چهار) در ۸ محور و ۲۴ شاخص” مورد ارزيابي قرار گرفته و دستگاه‌هاي منتخب معرفی می شوند . در سال ۱۳۸۱ و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با تصويب و ابلاغ آيين‌نامه ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي كشور بر اساس “موضوع مصوبه شماره ۴۴۶۴۲/ت۲۷۷۰۱ هـ تاريخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۱ هيأت وزيران” انتخاب دستگاه-هاي‌ نمونه علاوه بر سطح ملي، انتخاب دستگاه نمونه در “سطح استاني” نيز به جشنواره شهيد رجايي اضافه شد.در واقع این جشنواره به منظور شناسايي و تقدير از تلاشگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي و نهادينه‌كردن فرهنگ ارتقاء و بهبود عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در سطوح مختلف برگزار می شود . شورای راهبری توسعه مدیریت استان به عنوان ستاد جشنواره شهید رجایی استانو دبیرخانه ستاد  در سازمان مدیریت و برنامه ریزی مستقر می باشد

بیست و چهارمین دوره جشنواره در هرمزگان در حالی برگزار شد تفاوتهایی در محتوا ، شکل و اجرا ملموس بود .مهمترین تفاوت در محتوا ورود بخش خصوصی و شرکت های بزرگ اقتصادی به این رقابت بود . صنایع ،کارخانجات و اتاق بازرگانی در کنار نهادهای دولتی و دستگاههای اجرایی در این دوره شرکت داشته و صاحب رتبه هم شدند .

در حالیکه بر اساس بخشنامه سازمان امور استخدامی عملکرد دستگاهها در دوبخش عمومی شامل عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي درمحورهاي اصلاح ساختار سازماني، توسعه دولت الكترونيك، مديريت سرمايه انساني، مديريت بهره‎وري نظام اداري، توسعه فرهنگ سازماني، ارتقاي سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم در نظام اداري و نظارت و ارزيابي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. که  برگرفته از برنامه‌هاي اصلاح نظام اداري – دوره دوم و سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري است و شاخص‌هاي اختصاصي ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي با درنظرگرفتن اسناد بالادستي، از منابع مختلف همچون قانون برنامه توسعه، قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، وظايف، مأموريت‌ها و اهداف تخصصي هر دستگاه تدوين و ابلاغ شده است. اعلام برخی محورها و رتبه بندی ها براساس معیارهایی که در دستورالعمل ها به چشم نمی خورد از نکات قابل توجه بود .

برخی معتقدند در این دوره تعدد منتخبان نسبت به ادوار گذشته قابل توجه و بررسی است . اینکه در این دوره تعدد و تکثر منتخبان وجود داشت می تواند نقطه عطفی در تاریخ جشنواره های شهید رجایی در سطح استانی باشد . شاید این تعدد و تکثر بتواند انگیزه بیشتری را در دستگاهها ، بخش و خصوصی و شرکت های معظم ایجاد نماید تا عملکرد خود را ارتقا ببخشند .

ادامه ی خواندن

یادداشت و تحلیل

امید دوباره

منتشر شده

روی

دولت‌ها و مسئولان مختلفی آمدند و رفتند ولی بندرعباسی ها همچنان منتظر وعده ای هستند که با سلامت شان پیوند دارد . وعده ای که مشکلاتش انگار چونان زنجیره بهم متصل هستند .ترمیم شبکه فاضلاب در صورتی محقق می شود که بافت فرسوده احیا گردد ، احیای بافت فرسوده منوط به تامین مسکن ساکنان این مناطق است .پساب آلوده صنایع معطل تصفیه‌خانه و تصفیه‌خانه چشم‌به‌راه بازسازی از سوی شرکت توسعه زیرساخت خلیج‌فارس می باشد . در واقع دهه هاست که مردم شهر بندرعباس از معضل بزرگی بنام فاضلاب رنج می برند . فعالان محیط زیستی و رسانه ها نیز به کرات روی این موضوع حساسیت هایی را نشان داده اند ،هشدار مدیرکل محیط زیست استان مبنی بر ورود فوری و حل مشکل فاضلاب ، ورود دستگاه قضایی ، و توجه ویژه استاندار به این مسئله موجب شد تا دغدغه مهم مردم به طور جدی مورد توجه واقع شود .و ماحصل نشست های مکرر و تعامل همه دستگاهها این شد که شرکت زیر ساخت متشکل از شرکت فولاد هرمزگان جنوب، گروه سرمایه گذاری ارزش (مادکوش)، ایمیدرو، صبافولاد خلیج فارس، شرکت ملی صنایع مس ایران، پالایشگاه نفت بندرعباس،منطقه ویژه خلیج فارس، شرکت ملی فولاد ایران و ستاره سیمین هرمز به عنوان سهامداران شرکت پای کار بیایند . ناگفته نماند که در سال ۱۳۹۴شرکت آبفا پیمانکار پروژه را معرفی نمود و مقرر شده بود که تا پایان سال ۱۳۹۶این طرح به بهره برداری برسد حتی دو سال دیگر هم فرصت داده شد اما در نهایت پیمانکار خلع ید شد به گفته مدیرعامل آبفای استان با انتقال قرارداد سرمایه گذاری شرکت «ژرف کار جم» به شرکت جدید، طرح ارتقا و بازسازی تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس، تصفیه و بازچرخانی پساب و اجرای خط انتقال پساب جهت استفاده مجدد در صنایع غرب توسط سهامداران شرکت زیر ساخت اجرا می‌شود. و شرکت زیر ساخت با جدیت درپی سامان بخشیدن به مسئله مهمی است که دیگر ادامه آن قابل تحمل نیست .

فاضلاب شهر بندرعباس که از چندین نقطه از جمله «خور (آبراه) گورسوزان»، «شیلات»، «سورو»، «سنگ کن»، «دوهزار» و «کپشکن»و نقاط دیگر شهر (حدود ۴۰نقطه) سرازیر دریا می‌شود؛ می تواندتهدید کننده جدی سلامت مردم ، نابود کننده محیط زیست دریایی ، و تبدیل کننده سواحل بندرعباس به آلوده ترین سواحل جهان باشد .درحالیکه همین امروز هم کدری آب دریا ، رشدفزاینده جلبکی ، سخنان چندی قبل مدیر عامل آب فاضلاب هرمزگان مبنی بر عدم تحقق این طرح در موعد مقرر نگرانی های جدی را دوباره ایجاد نمود اما خبرهای خوش استاندار هرمزگان در بازدید روزهای پایانی تیرماه از روند فعالیت ها دوباره امید را در دل مردم و علاقه مندان محیط زیست ایجاد کرد. فریدون همتی معتقد است کیفیت پساب ورودی به دریا از ۳۵۶به ۱۷۰رسیده، نخستین هدف ما حل معضل ورود پساب دریا به منطقه شهری است که قرار است در یک پروسه شش ماهه تمام شود و سپس انتقال آن به سمت صنایع غرب بندرعباس و منطقه ویژه اقتصادی در دستور کار قرارگیرد . او با انتقاد از عملکرد آبفا افزود : آب و فاضلاب نه خود توانایی اجرا داشت و نه سرمایه گذاری که انتخاب کرده بود و اگر به همان منوال پیش می رفتیم حداقل چهار یا پنج سال دیگر درگیر همان مسئله بود و وزارت نیرو هم چنین منابع مالی و امکانات برای اجرای این پروژه نداشت؛ بنابراین می‌توانستیم این پروژه را انجام ندهیم و مردم همچنان در عذاب باشند اما این کار به لطف خدا در مسیر درستی قرار گرفته است. در مجموع با اجرای طرح، یک تهدید شهری و محیط زیستی به یک فرصت بسیار خوب و تاثیرگذار در تمام ابعاد آن تبدیل می شود که امیدواریم با دعای خیر مردم هر چه زودتر بتوانیم این کار را به پایان برسانیم.

در واقع طرح تصفیه و انتقال پساب فاضلاب بندرعباس جهت استفاده در صنایع می تواند به عنوان ماندگارترین فعالیت اقتصادی و البته اجتماعی در استان به ویژه بندرعباس باشد . به این ترتیب امیدواریم در شش ماه آینده شاهد پایان ورود ۷۰۰لیتر فاضلاب در ثانیه به دریا باشیم و با انتقال آن به صنایع از هدر رفت منابع آبی جلوگیری شود .

ادامه ی خواندن

اجتماعی

رانندگان اتوبوس و تاکسی، قربانیان یک بام و دوهوای مسئولین درمانی

منتشر شده

روی

یادداشت؛یعقوب دبیری نژاد:در حالی که تزریق واکسن کرونا به اقشار مختلف جامعه در حال فراگیر شدن است، رانندگان بخش حمل و نقل عمومی بعنوان یکی از پرخطر ترین شغل های در معرض قرارگیری ویروس کرونا همچنان مظلومانه در آتش کرونا در حال سوختن ایستاده اند.

صبح امروز خبرگزاری ها از قول کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا ودارو بلاخره خبر باز شدن سامانه ثبت نام واکسن برای رانندگان اتوبوس و تاکسی شهری را منتشر نمودند و نور امید را در جان بی رمق رانندگان زنده نمودند، اما ظاهرا این قشر که از اولین روزهای شیوع کرونا ، علاوه بر معیشت و درآمد که سلامت و جان خودشان را نیز از دست دادند حالا باید در یک بام و دو هوای شو آف های تبلیغاتی مسئولین بهداشتی دست و پا بزنند. چرا که علی رغم انتشار خبر تزریق واکسن به رانندگان، در سامانه خبری از این امر نیست و کسی هم قصد ندارد تکلیف این قشر مظلوم را مشخص نمایند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز که این روزها سنگین ترین فعالیتش اعلام آمار کشته شدگان کرونا است، کمافی السابق پاسخگو نیست.

ظاهراً مسئولین بهداشتی فراموش کرده اند که در پی تدبیر آنها، افراد مبتلا به کرونا باید یا در قرنطینه بمانند و یا خودشان در به در به دنبال دارو ،کپسول اکسیژن و ویزیت پزشک و . . . بروند. فقط اگر یک درصد از این ترددها با ناوگان حمل و نقل عمومی انجام شود میزان آسیب پذیری رانندگان تاکسی و اتوبوس مشخص خواهد شد.

مدیران فعلی بهداشت و درمان کشور که میراث دولت تدبیر و امید هستند، برای جا خوش کردن در قلب دولت جدید بهتر است به جای انتشار اخبار کذب، ضمن عذرخواهی از تاخیر در تزریق واکسن رانندگان بخش حمل و نقل عمومی هرچه سریعتر نسبت به این مهم اقدام نمایند تا در این آخرین روزهای تکیه بر مسند ریاست، شاید مشمول حلالیت اقشار آسیب دیده از بی تدبیری ها گردند./ دریا

ادامه ی خواندن
آگهی
آگهی

پر بازدیدها