با ما ارتباط برقرار کن

یادداشت و تحلیل

وقت نمایندگان مجلس کجا می گذرد؟

ضعف قانونگذاری در غیاب یک مجلس تخصصی

منتشر شده

روی

یـک وکیـل دادگسـتری بـا طـرح این موضـوع کـه «نماینـدگان پارلمان، کمتریـن دغدغـه را در امـر قانونگـذاری دارنـد»، گفت: ضـروری اسـت افـرادی درامـر قانـون نویسـی دخالـت داشـته باشـند کـه ضمـن داشـتن دانـش حقوقـی، تجربـه و تخصـص الزم در امـر تقنیـن را نیـز داشـته باشـند. سـیدمهدی حجتـی در رابطـه بـا عملکـرد مجلـس در حـوزه قانونگـذاری، اظهـار کرد: نظـام تفنینـی مـا در دوران پـس از انقـاب دسـتخوش تغییـرات اساسـی شـد بـه نحـوی کـه بـر مبنـای اصـول قانون اساسـی، ً نظـام دو مجلسـی از سیسـتم حاکمیت کشـور حذف مجلسـین سـنا و شـورای ملـی بـا یکدیگـر تلفیـق و بـر مبنـای آن، نهایتا و نظـام تـک مجلسـی بر کشـور شـد. وی بـا اشـاره بـه اینکـه »در نظـام تـک مجلسـی فعلـی، نماینـدگان مجلـس، هـم بـر امـور سیاسـی و اجرایـی بایـد متمرکـز باشـند، هـم بـر امـور مربـوط بـه حـوزه انتخابیـه خویـش و هـم بـر امـر قانونگـذاری«، گفـت: چنیـن مجلسـی بـا ترکیبـی از ً افزایـش شـانس انتخاب نمایندگانـی کـه بیشـتر هـم و غـم آنهـا رتـق و فتـق امـور مربـوط بـه حـوزه انتخابیـه ایشـان و مـآال مجـدد بـرای ادوار بعـدی انتخابـات مجلـس اسـت؛ بـا وجـود کثـرت مشـغله ناشـی از ضـرورت سیاسـتگذاری و نظـارت بـر ً عملکـرد قـوه مجریـه، عمـا فرصـت و زمـان کافـی بـرای تأمـل در امـر قانونگـذاری نـدارد و لـذا نمیتوانـد قوانینـی بـدون ایراد و بـی نیـاز از اصـاح در زمانـی کوتـاه پـس از تصویـب را نهایـی کنـد. وی عنـوان کـرد: در حـال حاضـر ضعـف عمـده مجلـس آن اسـت کـه نماینـدگان پارلمـان، کمتریـن دغدغـه را در امـر قانونگـذاری دارنـد و بیشـتر توجـه ایشـان بـه جـای تمرکـز بـر امـور ملـی و کالن کشـور، بـر امـور قومـی و مربـوط بـه منافـع شـهر و حـوزه انتخابیـه اشـان متمرکـز اسـت و همین امـر باعث ً بـر امـور خـرد و اسـتانی مربـوط بـه حـوزه انتخابیـه خویـش توجه مـی شـود کـه نماینـدگان مجلـس شـورای اسـامی عمدتـا ً بـر قانونگـذاری بعنـوان یکـی از مهمتریـن وظایـف مجلس شـورای اسـامی تاثیرگذار اسـت داشـته باشـند و همیـن امـر طبعـا و باعـث مـی شـود کـه نماینـدگان بـرای تنظیـم و تدویـن وتصویـب قانـون، قادر بـه اختصـاص وقت کافـی نباشـند و به همین دلیـل گاه گـداری مـی شـنویم کـه نمایندگانـی طرحـی را امضـاء کردهانـد کـه حتـی از محتـوای آن بـی اطـاع بـوده انـد. عضـو هیـأت مدیـره کانـون وکالی دادگسـتری، افـزود: عمـده ضعـف قانونگـذاری در کشـور مـا ناشـی از نبـود یـک مجلـس تخصصـی در امـر قانونگـذاری اسـت و بـه نظـر مـی رسـد که نظـام تک مجلسـی در کشـور مـا نتوانسـته در زمینـه قانونگذاری موفـق عمـل کنـد و لـذا وجـود مجلـس دیگـری هماننـد مجلـس سـنا یـا تحـت هـر عنـوان دیگـری کـه ترکیبـی مرکـب از اعضـاء مجـرب و متخصـص داشـته باشـد و حـوزه عملکـرد نماینـدگان آن، ملـی و کشـوری و منصرف از رسـیدگی بـه مطالبات خـرد حـوزه انتخابیـه آنهـا باشـد، میتوانـد تأثیـر بسـزایی در بهبـود کیفیـت امـر قانوگـذاری در کشـور داشـته باشـد باالخـص اینکـه، در مـواردی کـه وضـع قانـون در تعـارض بـا منافـع نماینـدگان یـا تشـکیالت متبـوع ایشـان قـرار مـی گیـرد، وجـود دو مجلـس باعـث تعدیـل چنیـن وضعیتـی در امـر قانونگـذاری خواهـد شـد. وی بـا تأکیـد بـر اینکـه »در طـول دوران قانونگـذاری پـس از انقـاب، عمـده قوانیـن مـادر و اصلـی ما همچـون قانـون مجازات اسـامی یـا آئیـن دادرسـی کیفـری بـه صـورت آزمایشـی تصویـب شـدهاند«، بیـان کـرد: شـلوغی صحـن علنـی مجلـس و اختصـاص عمـده وقـت نماینـدگان بـر امـوری غیـر از قانونگـذاری در مجلـس باعـث شـده اسـت کـه طرحهـا و لوایـح قانونـی، بـرای تصویـب بـر مبنـای اصـل ۸۵ قانـون اساسـی بـه کمیسـیون هـای داخلـی مجلـس ارجـاع شـوند؛ در حالـی کـه اصـل بر ً ارجـاع تصویـب آن اسـت کـه قوانیـن، بایـد در صحـن علنـی و بـا نظـر تمامـی نماینـدگان ملـت بـه تصویـب برسـند و طبعـا قانـون بـه کمیسـیون هـای داخلـی مجلـس، بایـد امـری اسـتثنایی باشـد ولـی در عمـل، جـای اصـل و اسـتثناء تغییـر کـرده اسـت؛ لـذا قوانیـن در کمیسـیون هـای داخلـی مجلـس بـه تصویـب مـی رسـند کـه طبـع آزمایشـی دارنـد و همین امـر تزلزل قانـون و تغییـرات پـی در پـی آن را بـه دنبـال دارد. وی در ادامـه بـا تصریـح بـر اینکـه »تعـداد حقوقدانـان در ادوار مختلـف مجلـس شـورای اسـامی همـواره کمتـر از حـد تصـور بـوده و حقوقدانـان همیشـه در اقلیـت بودهانـد«، عنـوان کـرد: وقتـی که عمـده نماینـدگان مجلـس را پزشـکان و مهندسـین تشـکیل مـی دهنـد و اقشـاری ماننـد وکال و قضـات دادگسـتری بعنـوان افـراد متخصـص در امـور حقوقـی و قانـون نویسـی، کمتریـن میـزان حضـور را در مجلـس دارنـد، بدیهـی اسـت کـه نمـی توان از مجلـس، انتظـار تصویـب قوانینـی بـا صالبـت الزم و بـا عمـر طوالنـی داشـته باشـیم و معذالـک رهنمودهـای مراجعـی مانند ً جنبـه مشـورتی داشـته و بـرای مجلـس تکلیفـی به تبعیـت از نظـرات تخصصـی این مرکـز پژوهـش هـای مجلـس نیـز صرفـا مرجـع ایجـاد نمیکنـد. ایـن مـدرس دانشـگاه خاطرنشـان کـرد: مراجـع قانونگـذاری نیـز در سـاختار سیاسـی ایـران متعددنـد و همیـن تعـدد مراجـع قانونگـذاری باعـث مـی شـود در مـواردی، مجلـس بـه عنوان مرجـع اصلـی قانونگـذاری، خود را بـی نیاز ً ایـن مراجـع نبایـد حق قانونگذاری داشـته باشـند از ورود بـه موضـوع و تصویـب قانـون در آن حـوزه ببینـد در حالـی کـه اصـوال و قوانیـن مصـوب ایـن مراجـع نمـی توانـد از نقـاط قـوت الزم بواسـطه فقـدان پشـتوانه ملـی برخـوردار باشـد. وی در پایـان، گفـت: بهبـود کیفیـت امـر قانونگـذاری در کشـور نیازمنـد مؤلفـه هـای متعـددی اسـت کـه بـه مهمتریـن آنهـا اشـاره شـد، لیکـن قـدم اول در حرکـت بـه سـمت و سـوی بهبـود وضـع قانـون، پذیـرش نقـاط ضعـف مجلـس در امـر قانونگـذاری اسـت ً وجـود نداشـته باشـد، بدیهـی اسـت کـه تغییـری در رونـد فعلـی ایجـاد نخواهـد شـد. و در صورتیکـه چنیـن رویکـردی بدایتـا

ادامه ی خواندن

یادداشت و تحلیل

کم سابقه ،کم حادثه

یاداشت حسین روحی زلزله ۲۳آبان ۱۴۰۰:

منتشر شده

روی

به وسیله

یاداشت حسین روحی زمین لرزه‌ای به بزرگی ۶.۴ ریشتر در ساعت ۱۵ و ۳۷ دقیقه در عمق ۱۵ کیلومتری از زمین و زلزله دیگری با بزرگی ۶.۳ ریشتر در ساعت ۱۵ و ۳۸ دقیقه، به فاصله یک دقیقه در عمق ۱۵ کیلومتری زمین، یکشنبه ۲۳ آبان ماه استان هرمزگان را لرزاند.و البته بعد از آن مردم شمال هرمزگان بیش از ۱۵۰پس لرزه را تجربه کردند . شاید این حادثه کم سابقه و البته کم حادثه جانی بود که لطف الهی شامل مردم گردید . حضور به موقع مسئولان ، تیم های امدادی ، گروههای جهادی و دریک کلام همدلی مردم و مسئولین ،الام این زلزله را کاهش داد . متاسفانه در این زلزله بیش از ۳۰۰۰خانوار سرپناهشان یا تخریب شده یا آسیب جدی دیده است ، بنا به گفته استاندار هرمزگان برای بازسازی واحدهای مسکونی ۷۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز است . ۱۷۶کلاس درس در مناطق زلزله زده نیازمند تخریب بازسازی ومقاوم سازی است .خسارت ۱۲میلیارد ریالی به قلعه تاریخی فین ،خسارت ۳۰۰میلیارد تومانی به راه های روستایی ،و۳۰میلیارد تومانی به تاسیسات و شبکه برق از جمله برآوردهایی است که متولیان اعلام کرده اند .آنچه مسلم است عنایت الهی از یکسو و اقدامات موثر مردم مسئولین از سوی دیگر موجب شد ،نقایص و کمبودها که البته پس از وقوع هر حادثه غیر مترقبه طبیعی به نظر می رسد ،کمتر آزار دهنده باشد . زلزله دوقلو در هرمزگان هرچند از نظر شدت کم سابقه بود اما دلایلی متفاوتی برای کاهش خسارات اعلام شد برخی سازندهای رسوبی (در اصطلاح زمین شناسی ) را موجب امواج لرزه‌ای و کاهش قدرت تخریب اعلام کردند و بعض دیگر به کانون و عمق زلزله اشاره دارند . از طرفی عده ای معتقدند وقوع این زمین لرزه در روز موجب شده که مردم به سرعت واکنش نشان دهند.
هر چه بود این زمین لرزه می توانست خسارات به مراتب بیشتری را متوجه مردم نماید ، اگ کمکهای امدادی به سرعت نمی رسید ، اگر استاندار و معاون اول رئیس جمهور ، مدیران دستگاههای خدمات رسان و تدبیرهای مدیریتی نبود ، باید عوارض و هزینه های بیشتری را متحمل می شدیم .
این اتفاق یک درس بزرگ برای مدیران و مسئولان و البته مردم داشت .با توجه به به اینکه این منطقه از نظر زلزله‌خیزی حالت فعالی دارد .کارشناسان معتقدند در محدوده شمال تنگه هرمز و در بخش انتهایی ایالت زاگرس به لحاظ زمین‌شناسی یک گسل‌هایی وجود دارد که در بخش زاگرس شانه‌ انتهایی آنها به‌ یکدیگر می‌رسند. در این محدوده یک سیستم گسلی دیگری هم وجود دارد که شامل نواحی غرب مکران می‌شود که با گسل شمالی جنوبی محدوده زاگرس تلاقی تکتونیکی دارد.
ایجاد آمادگی لازم ، ساخت و سازهای مقاوم ، مدیریت بحران ، اهمیت قایل شدن به پیش لرزه ها به عنوان هشدارهای مهم ، احداث و تقویت ایستگاههای لرزه نگاری ، امداد و نجات سریع ،توجه به مسیرهای اصلی تردد و تسریع در بازگشایی این مسیر ها ، نظارت جدی فنی بر ساخت و سازها ، ایجاد سازه ای مقاوم برای احشام روستاییان ، سرعت در تجهیزفضا برای اسکان موقت ، رعایت اخلاق و وجدان کاری و اقدامات موثر در حوزه تقویت روانی ، درسهایی مهمی است که باید به جد مورد توجه قرار گیرد .

ادامه ی خواندن

یادداشت و تحلیل

جشنواره بیست چهارم شهید رجایی در هرمزگان

منتشر شده

روی

حسین روحی؛ یادداشت : بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی در استان هرمزگان (سطح استانی ) در حالی برگزار شد که دولت  سیزدهم بر سرکار آمده و البته  مدیریت در سطح  استان دستخوش  تغییر نشده است . شاید مهمترین تفاوت این دوره با هفت دوره گذشته ، تغییر مدیریت کلان اجرایی باشد . اما قبل از پرداختن به تفاوتها ضرورت دارد در خصوص  ماهیت این جشنواره توضیحاتی ارائه گردد . به استناد مصوبه ستاد مركزي جشنواره شهيد رجايي و با هدف ترويج و اشاعه موضوع ارزيابي با رويكرد فرهنگ‌سازي، دستگاه‌ها در ۴ سطح “سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي وابسته و نهادهاي عمومي غيردولتي (سطح يك)، معاونت‌هاي ستادي وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي مستقل، نهادها (سطح دو)، واحدهاي استاني(سطح سه) و واحدهاي شهرستاني (سطح چهار) در ۸ محور و ۲۴ شاخص” مورد ارزيابي قرار گرفته و دستگاه‌هاي منتخب معرفی می شوند . در سال ۱۳۸۱ و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با تصويب و ابلاغ آيين‌نامه ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي كشور بر اساس “موضوع مصوبه شماره ۴۴۶۴۲/ت۲۷۷۰۱ هـ تاريخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۱ هيأت وزيران” انتخاب دستگاه-هاي‌ نمونه علاوه بر سطح ملي، انتخاب دستگاه نمونه در “سطح استاني” نيز به جشنواره شهيد رجايي اضافه شد.در واقع این جشنواره به منظور شناسايي و تقدير از تلاشگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي و نهادينه‌كردن فرهنگ ارتقاء و بهبود عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در سطوح مختلف برگزار می شود . شورای راهبری توسعه مدیریت استان به عنوان ستاد جشنواره شهید رجایی استانو دبیرخانه ستاد  در سازمان مدیریت و برنامه ریزی مستقر می باشد

بیست و چهارمین دوره جشنواره در هرمزگان در حالی برگزار شد تفاوتهایی در محتوا ، شکل و اجرا ملموس بود .مهمترین تفاوت در محتوا ورود بخش خصوصی و شرکت های بزرگ اقتصادی به این رقابت بود . صنایع ،کارخانجات و اتاق بازرگانی در کنار نهادهای دولتی و دستگاههای اجرایی در این دوره شرکت داشته و صاحب رتبه هم شدند .

در حالیکه بر اساس بخشنامه سازمان امور استخدامی عملکرد دستگاهها در دوبخش عمومی شامل عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي درمحورهاي اصلاح ساختار سازماني، توسعه دولت الكترونيك، مديريت سرمايه انساني، مديريت بهره‎وري نظام اداري، توسعه فرهنگ سازماني، ارتقاي سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم در نظام اداري و نظارت و ارزيابي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. که  برگرفته از برنامه‌هاي اصلاح نظام اداري – دوره دوم و سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري است و شاخص‌هاي اختصاصي ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي با درنظرگرفتن اسناد بالادستي، از منابع مختلف همچون قانون برنامه توسعه، قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، وظايف، مأموريت‌ها و اهداف تخصصي هر دستگاه تدوين و ابلاغ شده است. اعلام برخی محورها و رتبه بندی ها براساس معیارهایی که در دستورالعمل ها به چشم نمی خورد از نکات قابل توجه بود .

برخی معتقدند در این دوره تعدد منتخبان نسبت به ادوار گذشته قابل توجه و بررسی است . اینکه در این دوره تعدد و تکثر منتخبان وجود داشت می تواند نقطه عطفی در تاریخ جشنواره های شهید رجایی در سطح استانی باشد . شاید این تعدد و تکثر بتواند انگیزه بیشتری را در دستگاهها ، بخش و خصوصی و شرکت های معظم ایجاد نماید تا عملکرد خود را ارتقا ببخشند .

ادامه ی خواندن

یادداشت و تحلیل

امید دوباره

منتشر شده

روی

دولت‌ها و مسئولان مختلفی آمدند و رفتند ولی بندرعباسی ها همچنان منتظر وعده ای هستند که با سلامت شان پیوند دارد . وعده ای که مشکلاتش انگار چونان زنجیره بهم متصل هستند .ترمیم شبکه فاضلاب در صورتی محقق می شود که بافت فرسوده احیا گردد ، احیای بافت فرسوده منوط به تامین مسکن ساکنان این مناطق است .پساب آلوده صنایع معطل تصفیه‌خانه و تصفیه‌خانه چشم‌به‌راه بازسازی از سوی شرکت توسعه زیرساخت خلیج‌فارس می باشد . در واقع دهه هاست که مردم شهر بندرعباس از معضل بزرگی بنام فاضلاب رنج می برند . فعالان محیط زیستی و رسانه ها نیز به کرات روی این موضوع حساسیت هایی را نشان داده اند ،هشدار مدیرکل محیط زیست استان مبنی بر ورود فوری و حل مشکل فاضلاب ، ورود دستگاه قضایی ، و توجه ویژه استاندار به این مسئله موجب شد تا دغدغه مهم مردم به طور جدی مورد توجه واقع شود .و ماحصل نشست های مکرر و تعامل همه دستگاهها این شد که شرکت زیر ساخت متشکل از شرکت فولاد هرمزگان جنوب، گروه سرمایه گذاری ارزش (مادکوش)، ایمیدرو، صبافولاد خلیج فارس، شرکت ملی صنایع مس ایران، پالایشگاه نفت بندرعباس،منطقه ویژه خلیج فارس، شرکت ملی فولاد ایران و ستاره سیمین هرمز به عنوان سهامداران شرکت پای کار بیایند . ناگفته نماند که در سال ۱۳۹۴شرکت آبفا پیمانکار پروژه را معرفی نمود و مقرر شده بود که تا پایان سال ۱۳۹۶این طرح به بهره برداری برسد حتی دو سال دیگر هم فرصت داده شد اما در نهایت پیمانکار خلع ید شد به گفته مدیرعامل آبفای استان با انتقال قرارداد سرمایه گذاری شرکت «ژرف کار جم» به شرکت جدید، طرح ارتقا و بازسازی تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس، تصفیه و بازچرخانی پساب و اجرای خط انتقال پساب جهت استفاده مجدد در صنایع غرب توسط سهامداران شرکت زیر ساخت اجرا می‌شود. و شرکت زیر ساخت با جدیت درپی سامان بخشیدن به مسئله مهمی است که دیگر ادامه آن قابل تحمل نیست .

فاضلاب شهر بندرعباس که از چندین نقطه از جمله «خور (آبراه) گورسوزان»، «شیلات»، «سورو»، «سنگ کن»، «دوهزار» و «کپشکن»و نقاط دیگر شهر (حدود ۴۰نقطه) سرازیر دریا می‌شود؛ می تواندتهدید کننده جدی سلامت مردم ، نابود کننده محیط زیست دریایی ، و تبدیل کننده سواحل بندرعباس به آلوده ترین سواحل جهان باشد .درحالیکه همین امروز هم کدری آب دریا ، رشدفزاینده جلبکی ، سخنان چندی قبل مدیر عامل آب فاضلاب هرمزگان مبنی بر عدم تحقق این طرح در موعد مقرر نگرانی های جدی را دوباره ایجاد نمود اما خبرهای خوش استاندار هرمزگان در بازدید روزهای پایانی تیرماه از روند فعالیت ها دوباره امید را در دل مردم و علاقه مندان محیط زیست ایجاد کرد. فریدون همتی معتقد است کیفیت پساب ورودی به دریا از ۳۵۶به ۱۷۰رسیده، نخستین هدف ما حل معضل ورود پساب دریا به منطقه شهری است که قرار است در یک پروسه شش ماهه تمام شود و سپس انتقال آن به سمت صنایع غرب بندرعباس و منطقه ویژه اقتصادی در دستور کار قرارگیرد . او با انتقاد از عملکرد آبفا افزود : آب و فاضلاب نه خود توانایی اجرا داشت و نه سرمایه گذاری که انتخاب کرده بود و اگر به همان منوال پیش می رفتیم حداقل چهار یا پنج سال دیگر درگیر همان مسئله بود و وزارت نیرو هم چنین منابع مالی و امکانات برای اجرای این پروژه نداشت؛ بنابراین می‌توانستیم این پروژه را انجام ندهیم و مردم همچنان در عذاب باشند اما این کار به لطف خدا در مسیر درستی قرار گرفته است. در مجموع با اجرای طرح، یک تهدید شهری و محیط زیستی به یک فرصت بسیار خوب و تاثیرگذار در تمام ابعاد آن تبدیل می شود که امیدواریم با دعای خیر مردم هر چه زودتر بتوانیم این کار را به پایان برسانیم.

در واقع طرح تصفیه و انتقال پساب فاضلاب بندرعباس جهت استفاده در صنایع می تواند به عنوان ماندگارترین فعالیت اقتصادی و البته اجتماعی در استان به ویژه بندرعباس باشد . به این ترتیب امیدواریم در شش ماه آینده شاهد پایان ورود ۷۰۰لیتر فاضلاب در ثانیه به دریا باشیم و با انتقال آن به صنایع از هدر رفت منابع آبی جلوگیری شود .

ادامه ی خواندن
آگهی
آگهی

پر بازدیدها