با ما ارتباط برقرار کن

اقتصادی

پشت میز نشستن مدیران ناکارآمد حرام است/مديران ترسو استعفا دهند!

شرايط جديد كشور مديراني متناسب با وضع فعلي مي خواهد كه هم ريسك كنند هم تصميم جهادي بگيرند و هم بتوانند ظرفيت هاي خالي را فعليت بخشند تا از پيچ تحريم هاي ظالمانه عبور كنيم.

منتشر شده

روی

سـد جگیـن بزرگترین سـازه آبخیـزداری شهرسـتان جاسـک تامین کننـده آب آشـامیدنی شهرسـتان جاسـک و بشـاگرد و آب کشـاورزی زمین‌هـای پاییـن دسـت ایـن سـد اسـت، قـرار بـود که این سد کشـاورزی ایـن بخـش را احیـا کند. از چهار هزار و ۵۰۰ هکتـار اراضـی پاییـن دسـت، دو هـزار هکتـار آن در اختیـار شـرکت تعاونـی زراعـی قـرار گرفـت و زیـر کشـت نخیـلات، درختـان زیتـون و کنـار رفـت. امـا در کمتـر از چنـد سـال کـه درختـان بـه نزدیکـی ثمـر رسـید کـم کـم خشـکید. آنگونـه کـه اظهـار نظـر مـی شـود عـدم نظـارت دسـتگاه هـای متولی ناکارآمـدی و عـدم توانمنـدی مدیـران شـرکت تعاونـی زراعـی باعـث نابـودی اقدامات، شـده اسـت.  این پروژه دهـه ۸۰ احـداث شـده و نیمـه اول دهـه ۹۰ هـم بـه بهـره بـرداری رسید.

فریـدون همتـی اسـتاندار هرمـزگان در نشسـت سـتاد راهبـری و مدیریت اقتصـاد مقاومتی بـه ایـن موضـوع اشـاره کـرده و بـا ابـراز تاسـف گفتـه احـداث ایـن سـد بایـد بیشـترین
خدمـت را ایجـاد کنـد، درآمـد و اشـتغالزایی بـرای مـردم منطقـه بـه همـراه داشـته باشـد امـا اینگونـه نشـده و اکنـون مقصـر کیسـت کـه تاکنـون بـه درسـتی ایـن ظرفیتهـا مـورد
اسـتفاده قـرار نگرفتـه و بـا تعطیلـی مواجـه بـوده اسـت.

اسـتاندار تصریـح کـرده: شـرايط جديـد كشـور مديرانـي متناسـب بـا وضـع فعلـي مـي خواهـد كـه هـم ريسـككننـد هـم تصميـم جهـادي بگيرنـد و هـم بتواننـد ظرفيـت هاي
خالـي را فعليـت بخشـند تـا از پيـچ تحريـم هـاي ظالمانـه عبـور كنيـم.

وی خطـاب بـه یکـی از مدیـران گفتـه بـا نشسـتن در اتـاق و فکـر کـردن کار درسـت نمـی شـود بابـت وضعیـت اسـفناک شـرکت تعاونـی زراعـی در دشـت چگیـن بایـد اسـتعفا مـی دادیـد و همیـن فـردا بـا شـجاعت و مردانگـی بدلیـل اینکـه در حـوزه کاری ات کوتاهـی صــورت گرفتــه، اســتعفا بــده و هــر کــس دیگــری کــه در بــه هــدر دادن ثــروت مــردم منطقـه شـریک اسـت بیـاد اسـتعفاء دهـد و اعـام کنـد کـه در ایـن کار مقصـر اسـت.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه اینگونـه اقدامـات نبایـد تکـرار شـود تصریـح کـرد: انجـام کارهـای بـزرگ واقعـا کار هـر کـس نیسـت بلکـه کار یـک گـروه و شـرکت توانمنـدی اسـت کـه بـا
سـرمایه و تجربـه خـود ایـن فعالیـت اقتصـادی را حفـظ کنـد.

همتـی کـه در ایـن نشسـت بـه شـدت از عملکـرد برخـی مدیـران اعـام نارضایتـی مـیکــرد، تصریــح کــرد: انســان وقتــی ناکارآمــدی برخــی مدیــران دســتگاههای مربوطــه را
میبینـد خیلـی غصـه میخـورد و حتمـا ایـن پشـت میـز نشسـتن حـرام اسـت وخداونـد روز قیامـت از او نخواهـد گذشـت.

وی دســتورداد: معــاون اقتصــادی اســتانداری، مجموعــه دســتگاههای دولتــی متولــی، سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی، فرمانـدار جاسـک در ایـن منطقـه ضمـن بازدیـد راهـکار
الزم را ارایـه نماینـد. اسـتاندار هرمـزگان خواسـتار اسـتفاده مطلـوب از اسـتعداد موجـود در اراضـی چگیـن شـد.

وی در ادامـه سـخنانش بـه شـایعات و مباحـث پیرامـون مـزارع پرورش میگو واکنش نشـان داده و بـه تجربههـای شکسـت خـورده علیرغـم اسـتعدادهای بسـیاری کـه بـه لحـاظ آب و زمیـن هـای کشـاورزی درمنطقـه جگیـن وجـود داره، اشـاره و تصریـح کـرد: شـخصی کـه پـول، سـرمایه و تجربـه نـدارد نمیتوانـد مزرعـه پـرورش میگـو درسـت کنـد.

وی تاکیـد کـرد: بـه سـازمان جهـاد کشـاورزی و شـیالت اعـام کـردهام کـه بایـد پاسـخ دقیـق و مسـتند بـه کسـانی کـه راجـع بـه ابهامـات واگـذاری زمیـن پـرورش میگـو دارنـد
بدهند.
اســتاندار بــا بیــان اینکــه در مــواردی بعضــی از افــراد کــه دنبــال رای هســتند بــا انجــام مصاحبـه اظهاراتـی مـی کننـد تا مـردم خوششـان بیایـد گفـت: طرح چنیـن مسـایلی باید از طریـق مسـووالن ارشـد پیگیـری و رفـع شـود و اعـام آن از تریبـون بـرای مـردم دردی دوا نمـی کنـد.

همتـی بـا بیـان اینکـه وظیفـه مسـئوالن منطقـهای مطالبـه گـری اسـت تصریـح کـرد: در ایـن شـرایط جنـگ اقتصـادی نبایـد سـنگ انـدازی شـود و طرحهـا بـا بررسـیهای الزم در
حـال انجامنـد.

وی تاکیـد کـرد: توسـعه شـهر بندرعبـاس از فـرودگاه به بعـد نخواهـد بود و اصلا شـهر بـه ایـن سـمت نخواهد رفـت و نبایـد اراضـی بالاسـتفاده بمانـد بلکه هر کسـی
توانایـی سـرمایهگذاری دارد اگـر در ایـن اسـتان بیایـد مـن از وی اسـتقبال میکنـم و در سـرمایهگذاری بحـث بومـی و غیـر بومـی مطـرح نیسـت.

اسـتاندار بـا تاکیـد بـر اینکـه رسـانهها نبایـد هراظهـار نظرغلطـی را منعکـس کننـد تاکیـد کرد:هـر کـس حـق دارد برایـش ابهـام پیـش بیایـد و مـا وظیفـه داریـم بـه صـورت کامـا
محترمانـه بـه ابهامهـا توضیـح داده و وضعیـت و حقایـق را تشـریح کنیـم.

بـه گفتـه وی عـدهای در دسـتگاههای اداری و بیـرون هسـتند کـه قلـم میزننـد و اصـلا نمیخواهنـد کار جلـو بـرود و میخواهنـد هـر چیـزی را بـه شـکلی متوقـف کننـد و مـا
بایـد هوشـیار باشـیم و توضیحـات کامـل را ارائـه کنیـم تـا افـکار عمومـی قضـاوت کننـد.

همتـی تصریـح کـرد: مـن از تمامـی مدیـران عزیـز قاطعانـه میخواهـم در مقابـل ایـن شـایعات بایـد پاسـخ روشـنی بدهیـد در غیـر اینصـورت حـوزه مربوطـه اسـتانداری بایـد درخواسـت برخـورد بـا مدیـر آن دسـتگاه را داشـته باشـد و ایـن مدیـر در توضیـح بـه مردم کارآمـد نیسـت و بـه وزیـر نامـه خواهیـم زد کـه ایـن مدیـر توانایی پاسـخ به شـبهات مردم را نـدارد؛ یـا توانایـی جـواب دادن را نـدارد یـا هـم نمیخواهـد پاسـخ دهـد.

اسـتاندار هرمـزگان افـزود: پـروژه هـای در مقیـاس بـزرگ بایـد بـه افـراد و شـرکت هـای دارای توانمنـدی علمـی و سـرمایه بـاال سـپرده شـود تـا بـا تجربـه هـای شکسـت خـورده
مواجـه نشـویم.

همتـی شکسـت پـروژه زمیـن هـای پاییـن دسـت سـد جگیـن را تجربـه ای بـرای عـدم تکـرار آن در پـرورش مـزارع میگـو دانسـت و تصریـح کـرد: نبایـد انتظـار داشـت کـه پـروژه
هـای بـزرگ بـه افـرادی سـپرده شـود کـه فاقـد توانایـی مالـی هسـتند و مـا وظیفـه داریم اسـتعدادها را بـه نحـو مطلـوب بـه کار بگیریـم.

وی گفـت: تمامـی زمیـن هـای مسـتعدی کـه بـرای اجـرای طـرح هـا و پـروژه ها از سـوی دسـتگاه هـا واگـذار مـی شـوند دارای ارزیابـی هـای زیسـت محیطـی و علمی هسـتند.

اجتماعی

کمیته رفع موانع توسعه در فولاد هرمزگان تشکیل می شود

معاون امور شرکت های فولاد مبارکه، در جلسه بررسی طرح های توسعه ای فولاد هرمزگان، توسعه این شرکت را جزو اولیت های اصلی دانست و مدیرعامل فولاد هرمزگان نیز با اشاره به اینکه حیات یک بنگاه اقتصادی وابسته به طرح های توسعه ای است بر استفاده از ظرفیت های مبارکه تاکید کرد و پیشنهاد تشکیل کمیته رفع موانع توسعه را داد.

منتشر شده

روی

به وسیله

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، غلامرضا طاهری معاون امور شرکت های فولاد مبارکه در این جلسه که در حضور عطالله معروفخانی مدیرعامل فولاد هرمزگان، و معاونین و مدیران ارشد این شرکت برگزار شد با تاکید بر موقعیت جغرافیایی مناسب فولاد هرمزگان در منطقه ، اظهار داشت: دکتر طیب نیا مدیرعامل فولاد مبارکه بر تعیین تکلیف و پیگیری سریع طرح های توسعه ای فولاد هرمزگان تاکید دارد.
در ادامه عطالله معروفخانی مدیرعامل فولاد هرمزگان از حمایت های مبارکه تشکر و قدردانی نمود و با اشاره به موانع تولید در فولاد هرمزگان اظهارداشت: کمیته رفع موانع توسعه باید تشکیل تا مشکلات پیش رو سریعتر احصا ، پیگیری و رفع گردد.
وی ، داشتن روحیه جهادی برای پیگیری عملی فعالیت ها در فولاد هرمزگان را یک اصل مهم دانست.
معروفخانی، دستورات و توصیه های مقام معظم رهبری را در همه امور فصل الخطاب دانست. وی در همین زمینه با اشاره به پیشرفت های چشمگیر در حوزه های نظامی افزود: هر کجا به فرمایش ((ما می توانیم)) رهبر انقلاب، عمل کرده ایم شاهد موفقیت ها و دستاوردهای بزرگی بوده ایم. وی تحریم های جهانی علیه ایران را ظالمانه دانست اما آن ها را یک فرصت بی بدیل برای شناخت ظرفیت های داخلی خواند و حمایت از تولید داخل و شرکت های دانش بنیان در فولاد هرمزگان را یکی از سیاست های اصلی شرکت دانست.

ایشان با اشاره به تحریم فولاد مبارکه گفت: وقتی فولاد مبارکه مورد تحریم های جهانی قرار می گیرد نشان از توانمندی و ظرفیت های بالای این شرکت دارد . وی همچنین تاکید کرد با وجود همه تحریم ها، در صادرات، تامین قطعات و تولید روزانه مشکلی نداشته و در روند مطلوبی قرار داریم و مشکلات ایجاد شده نتوانسته است خللی در فعالیت های شرکت ایجاد کند.

ادامه ی خواندن

اجتماعی

دولت از صنایع جهت تأمین انرژی مورد نیاز حمایت کند

مدیرعامل فولاد هرمزگان در کمیته رفع موانع تولید استان هرمزگان خواستار حمایت دولت از صنایع جهت تامین انرژی مورد نیاز شد.

منتشر شده

روی

به وسیله

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، عطالله معروفخانی مدیرعامل فولاد هرمزگان در کمیته رفع موانع تولید استان هرمزگان که با حضور مهدی دوستی استاندار، و بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور و دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشوربرگزار شد، مشکلات ناشی ازقطعی برق در استان هرمزگان را بیش از سایر استان ها دانست و گفت: خساراتی که به فولاد هرمزگان در سه ماه قطعی برق وارد شد قابل توجه و جبران آنها امروز خیلی سخت و مشکل است.
وی از صنعت فولاد به عنوان یک صنعت مادر یاد کرد و خسارت به این صنعت را خسارت به صنایع پایین دستی زیادی دانست.
معروفخانی با ابراز نگرانی از زمزمه های کمبود گاز در زمستان از استاندار و معاون اقتصادی وزیر کشور خواست برای جلوگیری از قطع گازرسانی به صنایع مخصوصا شرکتهای فولادی تمهیدات لازم اندیشیده شود.
مدیرعامل فولاد هرمزگان با اشاره به افزایش هزینه های برق و گاز ، حمل و نقل جاده ای و ریلی، و مهمتر از همه گندله که ماده اولیه این شرکت است ، زیان ناشی از کمبود انرژی را فشاری مضاعف بر تولید عنوان کرد و خواستار کمک دولت شد.
معروفخانی با اشراه به اشتغال زایی این صنعت در استان، از فولاد هرمزگان به عنوان صنعت پیشرو در مسئولیت های اجتماعی هرمزگان یاد کرد و گفت همواره در حد توان خود به یاری استان شتافته و پای کار هستیم.
وی تامین رایگان اکسیژن بیمارستان های هرمزگان از ابتدای همه گیری کرونا را یک مسئولیت اجتماعی مهم فولاد هرمزگان دانست و گفت: با وجود قطعی برق ، اما کارخانه اکسیژن سازی فولاد به تولید ادامه داد تا بیمارستان های استان دغدغه کمبود اکسیژن نداشته باشند.
معروفخانی ضمن تبریک به مهدی دوستی استاندار جدید هرمزگان، وی را فردی ارزشی و با تجربه در حوزه های صنعت، اجرایی و سیاسی کشور دانست و با تشکر از ریاست محترم جمهور و وزیر کشور از این انتخاب گفت: انشالله حضور ایشان به عنوان استاندار در استان باعث رشد و توسعه بیش از پیش خواهد بود.

ادامه ی خواندن

اجتماعی

شهرستان سیریک قطب درخشان آبزی پروری دریایی است

مدیر کل شیلات هرمزگان به همراه رئیس شیلات شهرستان سیریک و رئیس اداره روابط عمومی، هماهنگی و امور شهرستانهای شیلات هرمزگان از اولین مجتمع پرورش ماهی در قفس این شهرستان در عمق ۱۰ کیلومتری از ساحل کوهستک بازدید کرد.

منتشر شده

روی

به وسیله

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، در این بازدید مدیر کل شیلات هرمزگان با اشاره به اینکه شهرستان سیریک یکی از شهرستانهای مستعد شیلاتی است و خوشبختانه به خوبی در مسیر رشد قرار گرفته است گفت: امید است با توجه به تلاش ها و پیگیری های صورت گرفته شاهد رشد و توسعه خوبی در تکثیر و پرورش میگو و پرورش ماهی در قفس با تداوم حمایت ها باشیم.

عبدالرسول دریایی با بیان اینکه این مرکز بالغ بر ۵۰۰ تن ظرفیت تولید دارد گفت: این مجتمع در فاز اول با ظرفیت ۲۰۰ تن به بهره برداری رسیده است.
وی افزود: صنعت پرورش ماهی در قفس که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته باید مورد حمایت ویژه قرار گیرد این صنعت در فاز اول ظرفیت ۱۱۳ هزار تنی در استان دارد که می تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال ،تولید پرو تئین با کیفیت و ایجاد امنیت غذایی برای کشور و کاهش فشار به ذخایر آبزیان داشته باشد.

دریایی گفت: شیلات هرمزگان از ورود جامعه صیادی و سرمایه گذاران به حوزه پرورش ماهی در قفس استقبال میکنیم و به ویژه ورود این قشر زحمت کش به حوزه آبزی پرو ی می تواند موجب کاهش فشار بر ذخایر آبزیان شود.

ادامه ی خواندن
آگهی
آگهی

پر بازدیدها