با ما ارتباط برقرار کن

اقتصادی

پشت میز نشستن مدیران ناکارآمد حرام است/مديران ترسو استعفا دهند!

شرايط جديد كشور مديراني متناسب با وضع فعلي مي خواهد كه هم ريسك كنند هم تصميم جهادي بگيرند و هم بتوانند ظرفيت هاي خالي را فعليت بخشند تا از پيچ تحريم هاي ظالمانه عبور كنيم.

منتشر شده

روی

سـد جگیـن بزرگترین سـازه آبخیـزداری شهرسـتان جاسـک تامین کننـده آب آشـامیدنی شهرسـتان جاسـک و بشـاگرد و آب کشـاورزی زمین‌هـای پاییـن دسـت ایـن سـد اسـت، قـرار بـود که این سد کشـاورزی ایـن بخـش را احیـا کند. از چهار هزار و ۵۰۰ هکتـار اراضـی پاییـن دسـت، دو هـزار هکتـار آن در اختیـار شـرکت تعاونـی زراعـی قـرار گرفـت و زیـر کشـت نخیـلات، درختـان زیتـون و کنـار رفـت. امـا در کمتـر از چنـد سـال کـه درختـان بـه نزدیکـی ثمـر رسـید کـم کـم خشـکید. آنگونـه کـه اظهـار نظـر مـی شـود عـدم نظـارت دسـتگاه هـای متولی ناکارآمـدی و عـدم توانمنـدی مدیـران شـرکت تعاونـی زراعـی باعـث نابـودی اقدامات، شـده اسـت.  این پروژه دهـه ۸۰ احـداث شـده و نیمـه اول دهـه ۹۰ هـم بـه بهـره بـرداری رسید.

فریـدون همتـی اسـتاندار هرمـزگان در نشسـت سـتاد راهبـری و مدیریت اقتصـاد مقاومتی بـه ایـن موضـوع اشـاره کـرده و بـا ابـراز تاسـف گفتـه احـداث ایـن سـد بایـد بیشـترین
خدمـت را ایجـاد کنـد، درآمـد و اشـتغالزایی بـرای مـردم منطقـه بـه همـراه داشـته باشـد امـا اینگونـه نشـده و اکنـون مقصـر کیسـت کـه تاکنـون بـه درسـتی ایـن ظرفیتهـا مـورد
اسـتفاده قـرار نگرفتـه و بـا تعطیلـی مواجـه بـوده اسـت.

اسـتاندار تصریـح کـرده: شـرايط جديـد كشـور مديرانـي متناسـب بـا وضـع فعلـي مـي خواهـد كـه هـم ريسـككننـد هـم تصميـم جهـادي بگيرنـد و هـم بتواننـد ظرفيـت هاي
خالـي را فعليـت بخشـند تـا از پيـچ تحريـم هـاي ظالمانـه عبـور كنيـم.

وی خطـاب بـه یکـی از مدیـران گفتـه بـا نشسـتن در اتـاق و فکـر کـردن کار درسـت نمـی شـود بابـت وضعیـت اسـفناک شـرکت تعاونـی زراعـی در دشـت چگیـن بایـد اسـتعفا مـی دادیـد و همیـن فـردا بـا شـجاعت و مردانگـی بدلیـل اینکـه در حـوزه کاری ات کوتاهـی صــورت گرفتــه، اســتعفا بــده و هــر کــس دیگــری کــه در بــه هــدر دادن ثــروت مــردم منطقـه شـریک اسـت بیـاد اسـتعفاء دهـد و اعـام کنـد کـه در ایـن کار مقصـر اسـت.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه اینگونـه اقدامـات نبایـد تکـرار شـود تصریـح کـرد: انجـام کارهـای بـزرگ واقعـا کار هـر کـس نیسـت بلکـه کار یـک گـروه و شـرکت توانمنـدی اسـت کـه بـا
سـرمایه و تجربـه خـود ایـن فعالیـت اقتصـادی را حفـظ کنـد.

همتـی کـه در ایـن نشسـت بـه شـدت از عملکـرد برخـی مدیـران اعـام نارضایتـی مـیکــرد، تصریــح کــرد: انســان وقتــی ناکارآمــدی برخــی مدیــران دســتگاههای مربوطــه را
میبینـد خیلـی غصـه میخـورد و حتمـا ایـن پشـت میـز نشسـتن حـرام اسـت وخداونـد روز قیامـت از او نخواهـد گذشـت.

وی دســتورداد: معــاون اقتصــادی اســتانداری، مجموعــه دســتگاههای دولتــی متولــی، سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی، فرمانـدار جاسـک در ایـن منطقـه ضمـن بازدیـد راهـکار
الزم را ارایـه نماینـد. اسـتاندار هرمـزگان خواسـتار اسـتفاده مطلـوب از اسـتعداد موجـود در اراضـی چگیـن شـد.

وی در ادامـه سـخنانش بـه شـایعات و مباحـث پیرامـون مـزارع پرورش میگو واکنش نشـان داده و بـه تجربههـای شکسـت خـورده علیرغـم اسـتعدادهای بسـیاری کـه بـه لحـاظ آب و زمیـن هـای کشـاورزی درمنطقـه جگیـن وجـود داره، اشـاره و تصریـح کـرد: شـخصی کـه پـول، سـرمایه و تجربـه نـدارد نمیتوانـد مزرعـه پـرورش میگـو درسـت کنـد.

وی تاکیـد کـرد: بـه سـازمان جهـاد کشـاورزی و شـیالت اعـام کـردهام کـه بایـد پاسـخ دقیـق و مسـتند بـه کسـانی کـه راجـع بـه ابهامـات واگـذاری زمیـن پـرورش میگـو دارنـد
بدهند.
اســتاندار بــا بیــان اینکــه در مــواردی بعضــی از افــراد کــه دنبــال رای هســتند بــا انجــام مصاحبـه اظهاراتـی مـی کننـد تا مـردم خوششـان بیایـد گفـت: طرح چنیـن مسـایلی باید از طریـق مسـووالن ارشـد پیگیـری و رفـع شـود و اعـام آن از تریبـون بـرای مـردم دردی دوا نمـی کنـد.

همتـی بـا بیـان اینکـه وظیفـه مسـئوالن منطقـهای مطالبـه گـری اسـت تصریـح کـرد: در ایـن شـرایط جنـگ اقتصـادی نبایـد سـنگ انـدازی شـود و طرحهـا بـا بررسـیهای الزم در
حـال انجامنـد.

وی تاکیـد کـرد: توسـعه شـهر بندرعبـاس از فـرودگاه به بعـد نخواهـد بود و اصلا شـهر بـه ایـن سـمت نخواهد رفـت و نبایـد اراضـی بالاسـتفاده بمانـد بلکه هر کسـی
توانایـی سـرمایهگذاری دارد اگـر در ایـن اسـتان بیایـد مـن از وی اسـتقبال میکنـم و در سـرمایهگذاری بحـث بومـی و غیـر بومـی مطـرح نیسـت.

اسـتاندار بـا تاکیـد بـر اینکـه رسـانهها نبایـد هراظهـار نظرغلطـی را منعکـس کننـد تاکیـد کرد:هـر کـس حـق دارد برایـش ابهـام پیـش بیایـد و مـا وظیفـه داریـم بـه صـورت کامـا
محترمانـه بـه ابهامهـا توضیـح داده و وضعیـت و حقایـق را تشـریح کنیـم.

بـه گفتـه وی عـدهای در دسـتگاههای اداری و بیـرون هسـتند کـه قلـم میزننـد و اصـلا نمیخواهنـد کار جلـو بـرود و میخواهنـد هـر چیـزی را بـه شـکلی متوقـف کننـد و مـا
بایـد هوشـیار باشـیم و توضیحـات کامـل را ارائـه کنیـم تـا افـکار عمومـی قضـاوت کننـد.

همتـی تصریـح کـرد: مـن از تمامـی مدیـران عزیـز قاطعانـه میخواهـم در مقابـل ایـن شـایعات بایـد پاسـخ روشـنی بدهیـد در غیـر اینصـورت حـوزه مربوطـه اسـتانداری بایـد درخواسـت برخـورد بـا مدیـر آن دسـتگاه را داشـته باشـد و ایـن مدیـر در توضیـح بـه مردم کارآمـد نیسـت و بـه وزیـر نامـه خواهیـم زد کـه ایـن مدیـر توانایی پاسـخ به شـبهات مردم را نـدارد؛ یـا توانایـی جـواب دادن را نـدارد یـا هـم نمیخواهـد پاسـخ دهـد.

اسـتاندار هرمـزگان افـزود: پـروژه هـای در مقیـاس بـزرگ بایـد بـه افـراد و شـرکت هـای دارای توانمنـدی علمـی و سـرمایه بـاال سـپرده شـود تـا بـا تجربـه هـای شکسـت خـورده
مواجـه نشـویم.

همتـی شکسـت پـروژه زمیـن هـای پاییـن دسـت سـد جگیـن را تجربـه ای بـرای عـدم تکـرار آن در پـرورش مـزارع میگـو دانسـت و تصریـح کـرد: نبایـد انتظـار داشـت کـه پـروژه
هـای بـزرگ بـه افـرادی سـپرده شـود کـه فاقـد توانایـی مالـی هسـتند و مـا وظیفـه داریم اسـتعدادها را بـه نحـو مطلـوب بـه کار بگیریـم.

وی گفـت: تمامـی زمیـن هـای مسـتعدی کـه بـرای اجـرای طـرح هـا و پـروژه ها از سـوی دسـتگاه هـا واگـذار مـی شـوند دارای ارزیابـی هـای زیسـت محیطـی و علمی هسـتند.

اقتصادی

اهدا تندیس روابط عمومی برتر در حوزه ارتباطات رسانه ای

مدیر روابط عمومی صبا فولاد خلیج فارس به عنوان مدیر روابط عمومی برتر کشور معرفی شد

منتشر شده

روی

به وسیله

به گزارش تجارت جنوب آنلاین ،در هفدهمین سمپوزیوم روابط عمومی کشور که در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد ، از روابط عمومی های برتر سال تقدیر شد .

بنا بر این گزارش در بخش اول این سمپوزیوم ، ده مدیر روابط عمومی برتر سال معرفی شدند که در این بین با اهدا لوح و تندیس مدیر روابط عمومی شرکت صبا فولاد خلیج فارس به عنوان مدیر روابط عمومی برتر معرفی شد .

در بخش دوم این سمپوزیوم و در بررسی تخصصی بخش های مختلف روابط عمومی ، لوح و تندیس روابط عمومی برتر در حوزه ارتباطات رسانه ای به روابط عمومی شرکت صبا فولاد خلیج فارس اهدا شد .

ادامه ی خواندن

اجتماعی

مجوز سه معدن غیرفعال در هرمزگان سلب صلاحیت شد

استاندار هرمزگان گفت: با تصویب اعضای شورای معادن استان، مجوز سه معدن غیرفعال با توجه به عدم ایفای تعهدها و عدم توجه به اخطارها و مهلت قانونی ارائه شده، سلب صلاحیت شد.

منتشر شده

روی

به وسیله

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، هجدهمین نشست شورای معادن استان به ریاست مهدی دوستی استاندار هرمزگان و با حضور رضا محتشمی پور معاون امور معادن و فراوری مواد وزارت صمت برگزار شد.

مهدی دوستی استاندار هرمزگان پس از برگزاری این نشست، اظهار کرد: تفویض اختیار شورای عالی معادن به شورای معادن استان برای اجرای بند ۴ و ۵ ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه به عنوان پیشنهاد شورا در حضور دبیر شورای عالی معادن مطرح شد که مقرر شد تصمیم گیری لازم پس از بررسی کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد.

وی افزود: آخرین تفویض اختیار در این مورد، مربوط به سال ۹۸ است که در صورت موافقت شورای عالی با این تصمیم، نظارت بر استقرار دفاتر مالی، انجام گردش مالی خرید و فروش معادن و حساب‌های بانکی آن‌ها در داخل استان و همچنین اختیار قانونی در زمینه میزان خسارت‌ ناشی از بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آن‌ها به شورای معادن استان واگذار می شود که علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک‌درصد فروش آن‌ها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور برای جبران این خسارت ها و درصورت وارد شدن آسیب‌های عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.

استاندار هرمزگان، با تأکید بر لزوم شناسایی ظرفیت های معدنی استان و بهره‌گیری از این ظرفیت در زمینه توسعه مناطق کمتربرخوردار و ایجاد اشتغال پایدار، پهنه های اکتشافی مطالعه شده استان را ۲۹هزار کیلومتر مربع اعلام کرد و گفت: پهنه فین –باغات، هرمزگان، کوهشاه احمدی، بشاگرد ، زون ۱۱ (رودان- میناب)، پهنه طاهروئی و بلوک ۳ پهنه آباده – جازموریان، هفت پهنه اکتشافی هستند که بیش از یک هزار و ۲۰۰کیلومتر مربع از این پهنه ها، محدوده امیدبخش هستند.

دوستی، میزان صدور پروانه، گواهی کشف و استخراج پروانه های بهره برداری در هشت ماهه نخست سال جاری و مدت مشابه سال گذشته را مورد هم‌سنجی قرار دارد و گفت: میزان صدور پروانه به نسبت سال گذشته ۹درصد، گواهی صادره ۴۰درصد، تناژ ذخیره ۱۵۲درصد و میزان استخراج پروانه های بهره برداری نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت‌درصد رشد داشته است.

رییس شورای معادن استان همچنین گفت: با تصویب اعضای شورای معادن استان، سه معدن غیرفعال منگنر رودان، آهک عمانی و گچ آفتاب، با توجه به عدم ایفای تعهدها و عدم توجه به اخطارهای قانونی، ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجـام تعهدهای مربوطه شدند و مجوز این معادن سلب صلاحیت شد.

وی اضافه کرد: اعضای شورای معادن استان با درخواست رفع سلب صلاحیت بهره برداری یک معدن نیز مخالفت کردند و قرار شد این معدن‌ از طریق برگزاری مزایده به افراد واجد شرایط واگذار شود.

ادامه ی خواندن

اجتماعی

جلسه بررسی مشکلات محدوده های شناسایی شده به منظور احداث گلخانه، پرورش میگو و پرورش ماهی در قفس برگزار شد

منتشر شده

روی

به وسیله

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، جلسه بررسی مشکلات محدوده های شناسایی شده به منظور احداث گلخانه، پرورش میگو و پرورش ماهی در قفس، به ریاست مهندس فیروزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان در سالن جلسات مرکز خدمات سرمایه گذاری برگزار شد.
در این نشست که شامگاه یکشنبه با حضور مدیران دستگاه های اجرایی صادر کننده مجوز در بخش های مختلف برگزار شد فیروزی معاون اقتصادی استاندار با اشاره به اینکه نیاز به خلاقیت در دستگاه های اجرایی از هر زمان دیگری بیشتر است گفت: تنوع در بسته های قابل ارائه به سرمایه گذاران، هدفمند شدن سرمایه گذاری ها و نوآوری در خدمات قابل ارائه می تواند شرایط اقتصادی و فضای سرمایه گذاری استان را متحول کند.
دکتر دسینه مدیر کل امور اقتصادی و دارایی نیز ضمن اشاره به دستور استاندار هرمزگان مبنی بر شناسایی پهنه ها و محدودههای جغرافیایی باقابلیت معرفی به متقاضیان سرمایه گذاری، گفت؛ شناسایی محدوده های مذکور به صورت جدی و با محوریت مرکز خدمات سرمایه گذاری در حال پیگیری است و می تواند گام موثری در زمینه تسریع در پاسخگویی به متقاضیان سرمایه گذاری استان باشد و روند واگذاری زمین و اغاز اجرای طرحها را بسیار کوتاه تر کند.

ادامه ی خواندن
آگهی
آگهی

پر بازدیدها