با ما ارتباط برقرار کن

اقتصادی

پشت میز نشستن مدیران ناکارآمد حرام است/مديران ترسو استعفا دهند!

شرايط جديد كشور مديراني متناسب با وضع فعلي مي خواهد كه هم ريسك كنند هم تصميم جهادي بگيرند و هم بتوانند ظرفيت هاي خالي را فعليت بخشند تا از پيچ تحريم هاي ظالمانه عبور كنيم.

منتشر شده

روی

سـد جگیـن بزرگترین سـازه آبخیـزداری شهرسـتان جاسـک تامین کننـده آب آشـامیدنی شهرسـتان جاسـک و بشـاگرد و آب کشـاورزی زمین‌هـای پاییـن دسـت ایـن سـد اسـت، قـرار بـود که این سد کشـاورزی ایـن بخـش را احیـا کند. از چهار هزار و ۵۰۰ هکتـار اراضـی پاییـن دسـت، دو هـزار هکتـار آن در اختیـار شـرکت تعاونـی زراعـی قـرار گرفـت و زیـر کشـت نخیـلات، درختـان زیتـون و کنـار رفـت. امـا در کمتـر از چنـد سـال کـه درختـان بـه نزدیکـی ثمـر رسـید کـم کـم خشـکید. آنگونـه کـه اظهـار نظـر مـی شـود عـدم نظـارت دسـتگاه هـای متولی ناکارآمـدی و عـدم توانمنـدی مدیـران شـرکت تعاونـی زراعـی باعـث نابـودی اقدامات، شـده اسـت.  این پروژه دهـه ۸۰ احـداث شـده و نیمـه اول دهـه ۹۰ هـم بـه بهـره بـرداری رسید.

فریـدون همتـی اسـتاندار هرمـزگان در نشسـت سـتاد راهبـری و مدیریت اقتصـاد مقاومتی بـه ایـن موضـوع اشـاره کـرده و بـا ابـراز تاسـف گفتـه احـداث ایـن سـد بایـد بیشـترین
خدمـت را ایجـاد کنـد، درآمـد و اشـتغالزایی بـرای مـردم منطقـه بـه همـراه داشـته باشـد امـا اینگونـه نشـده و اکنـون مقصـر کیسـت کـه تاکنـون بـه درسـتی ایـن ظرفیتهـا مـورد
اسـتفاده قـرار نگرفتـه و بـا تعطیلـی مواجـه بـوده اسـت.

اسـتاندار تصریـح کـرده: شـرايط جديـد كشـور مديرانـي متناسـب بـا وضـع فعلـي مـي خواهـد كـه هـم ريسـككننـد هـم تصميـم جهـادي بگيرنـد و هـم بتواننـد ظرفيـت هاي
خالـي را فعليـت بخشـند تـا از پيـچ تحريـم هـاي ظالمانـه عبـور كنيـم.

وی خطـاب بـه یکـی از مدیـران گفتـه بـا نشسـتن در اتـاق و فکـر کـردن کار درسـت نمـی شـود بابـت وضعیـت اسـفناک شـرکت تعاونـی زراعـی در دشـت چگیـن بایـد اسـتعفا مـی دادیـد و همیـن فـردا بـا شـجاعت و مردانگـی بدلیـل اینکـه در حـوزه کاری ات کوتاهـی صــورت گرفتــه، اســتعفا بــده و هــر کــس دیگــری کــه در بــه هــدر دادن ثــروت مــردم منطقـه شـریک اسـت بیـاد اسـتعفاء دهـد و اعـام کنـد کـه در ایـن کار مقصـر اسـت.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه اینگونـه اقدامـات نبایـد تکـرار شـود تصریـح کـرد: انجـام کارهـای بـزرگ واقعـا کار هـر کـس نیسـت بلکـه کار یـک گـروه و شـرکت توانمنـدی اسـت کـه بـا
سـرمایه و تجربـه خـود ایـن فعالیـت اقتصـادی را حفـظ کنـد.

همتـی کـه در ایـن نشسـت بـه شـدت از عملکـرد برخـی مدیـران اعـام نارضایتـی مـیکــرد، تصریــح کــرد: انســان وقتــی ناکارآمــدی برخــی مدیــران دســتگاههای مربوطــه را
میبینـد خیلـی غصـه میخـورد و حتمـا ایـن پشـت میـز نشسـتن حـرام اسـت وخداونـد روز قیامـت از او نخواهـد گذشـت.

وی دســتورداد: معــاون اقتصــادی اســتانداری، مجموعــه دســتگاههای دولتــی متولــی، سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی، فرمانـدار جاسـک در ایـن منطقـه ضمـن بازدیـد راهـکار
الزم را ارایـه نماینـد. اسـتاندار هرمـزگان خواسـتار اسـتفاده مطلـوب از اسـتعداد موجـود در اراضـی چگیـن شـد.

وی در ادامـه سـخنانش بـه شـایعات و مباحـث پیرامـون مـزارع پرورش میگو واکنش نشـان داده و بـه تجربههـای شکسـت خـورده علیرغـم اسـتعدادهای بسـیاری کـه بـه لحـاظ آب و زمیـن هـای کشـاورزی درمنطقـه جگیـن وجـود داره، اشـاره و تصریـح کـرد: شـخصی کـه پـول، سـرمایه و تجربـه نـدارد نمیتوانـد مزرعـه پـرورش میگـو درسـت کنـد.

وی تاکیـد کـرد: بـه سـازمان جهـاد کشـاورزی و شـیالت اعـام کـردهام کـه بایـد پاسـخ دقیـق و مسـتند بـه کسـانی کـه راجـع بـه ابهامـات واگـذاری زمیـن پـرورش میگـو دارنـد
بدهند.
اســتاندار بــا بیــان اینکــه در مــواردی بعضــی از افــراد کــه دنبــال رای هســتند بــا انجــام مصاحبـه اظهاراتـی مـی کننـد تا مـردم خوششـان بیایـد گفـت: طرح چنیـن مسـایلی باید از طریـق مسـووالن ارشـد پیگیـری و رفـع شـود و اعـام آن از تریبـون بـرای مـردم دردی دوا نمـی کنـد.

همتـی بـا بیـان اینکـه وظیفـه مسـئوالن منطقـهای مطالبـه گـری اسـت تصریـح کـرد: در ایـن شـرایط جنـگ اقتصـادی نبایـد سـنگ انـدازی شـود و طرحهـا بـا بررسـیهای الزم در
حـال انجامنـد.

وی تاکیـد کـرد: توسـعه شـهر بندرعبـاس از فـرودگاه به بعـد نخواهـد بود و اصلا شـهر بـه ایـن سـمت نخواهد رفـت و نبایـد اراضـی بالاسـتفاده بمانـد بلکه هر کسـی
توانایـی سـرمایهگذاری دارد اگـر در ایـن اسـتان بیایـد مـن از وی اسـتقبال میکنـم و در سـرمایهگذاری بحـث بومـی و غیـر بومـی مطـرح نیسـت.

اسـتاندار بـا تاکیـد بـر اینکـه رسـانهها نبایـد هراظهـار نظرغلطـی را منعکـس کننـد تاکیـد کرد:هـر کـس حـق دارد برایـش ابهـام پیـش بیایـد و مـا وظیفـه داریـم بـه صـورت کامـا
محترمانـه بـه ابهامهـا توضیـح داده و وضعیـت و حقایـق را تشـریح کنیـم.

بـه گفتـه وی عـدهای در دسـتگاههای اداری و بیـرون هسـتند کـه قلـم میزننـد و اصـلا نمیخواهنـد کار جلـو بـرود و میخواهنـد هـر چیـزی را بـه شـکلی متوقـف کننـد و مـا
بایـد هوشـیار باشـیم و توضیحـات کامـل را ارائـه کنیـم تـا افـکار عمومـی قضـاوت کننـد.

همتـی تصریـح کـرد: مـن از تمامـی مدیـران عزیـز قاطعانـه میخواهـم در مقابـل ایـن شـایعات بایـد پاسـخ روشـنی بدهیـد در غیـر اینصـورت حـوزه مربوطـه اسـتانداری بایـد درخواسـت برخـورد بـا مدیـر آن دسـتگاه را داشـته باشـد و ایـن مدیـر در توضیـح بـه مردم کارآمـد نیسـت و بـه وزیـر نامـه خواهیـم زد کـه ایـن مدیـر توانایی پاسـخ به شـبهات مردم را نـدارد؛ یـا توانایـی جـواب دادن را نـدارد یـا هـم نمیخواهـد پاسـخ دهـد.

اسـتاندار هرمـزگان افـزود: پـروژه هـای در مقیـاس بـزرگ بایـد بـه افـراد و شـرکت هـای دارای توانمنـدی علمـی و سـرمایه بـاال سـپرده شـود تـا بـا تجربـه هـای شکسـت خـورده
مواجـه نشـویم.

همتـی شکسـت پـروژه زمیـن هـای پاییـن دسـت سـد جگیـن را تجربـه ای بـرای عـدم تکـرار آن در پـرورش مـزارع میگـو دانسـت و تصریـح کـرد: نبایـد انتظـار داشـت کـه پـروژه
هـای بـزرگ بـه افـرادی سـپرده شـود کـه فاقـد توانایـی مالـی هسـتند و مـا وظیفـه داریم اسـتعدادها را بـه نحـو مطلـوب بـه کار بگیریـم.

وی گفـت: تمامـی زمیـن هـای مسـتعدی کـه بـرای اجـرای طـرح هـا و پـروژه ها از سـوی دسـتگاه هـا واگـذار مـی شـوند دارای ارزیابـی هـای زیسـت محیطـی و علمی هسـتند.

اقتصادی

آخرین مهلت عضویت در هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت استانی

بندرعباس- مدیر کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان گفت: متقاضیان عضویت در هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت استانی تا ۲۸ فروردین می توانند ثبت نام کنند.

منتشر شده

روی

به گزارش تجارت جنوب انلاین، مهدی دسینه با بیان اینکه متقاضیان عضویت در هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت استانی می توانند به عنوان نامزد عضویت در هیئت مدیره این شرکتها ثبت نام کنند، افزود: با توجه به تمدید مهلت ثبت نام نامزدهای هیئت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت تا تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ علاقمندان با مراجعه به سامانه ستان به آدرس setan.seo.ir می توانند نسبت به ثبت نام در مهلت تعیین شده اقدام کنند.

وی در خصوص شرایط ثبت نام گفت: داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط مورد تایید مراجع ذیصلاح تحصیلی و تجربه کافی است که تمامی مدارک باید به صورت کامل و بدون نقص در سامانه مزبور بارگذاری و ارسال شوند.

دسینه گفت: با توجه به اهمیت حقوق سهامداران بدیهی است که به درخواست های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

وی با اشاره به نحوه امتیاز دهی به واجدان شرایط در اجرای دستور العمل تایید صلاحیت حرفه ای که در سایت به آدرس seo.ir بارگذاری می شود، گفت: صرفاً افرادی که صلاحیت آنها بر اساس این دستورالعمل احراز شود، امکان شرکت در انتخابات اعضای هیئت مدیره شرکت های مذکور را خواهند داشت.

ادامه ی خواندن

اقتصادی

میزان تولید محصولات منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس ۱۵ درصد افزایش یافت

بندرعباس- مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس گفت:میزان تولید محصولات در این منطقه سال گذشته هفت میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۵۷ تن بوده که از افزایش ۱۵ درصدی برخوردار بوده است.

منتشر شده

روی

به گزارش تجارت جنوب انلاین،حسن خلج طهرانی افزود :میزان تولید محصولات منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در سال ۱۳۹۸، نیز ۶ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۳۱۰ تن بوده است.
وی همچنین از افزایش ارزش صادرات محصولات در این منطقه عظیم اقتصادی نسبت به سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: ارزش صادرات در سال ۱۳۹۹ نزدیک به یک میلیارد و ۲۹۶ میلیون دلار بود که در این بخش نیز شاهد افزایش ۷۰ میلیون دلاری بودیم.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس اظهارداشت این منطقه دارای مزایای متعدد اقتصادی برای تولیدکنندگان است و با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و تسهیل در امر تولید و صادرات توانستیم با وجود تمام فشارهای خارجی به‌تبع اعمال تحریم‌های ظالمانه، شاهد جهش در تولید و صادرات باشیم.
وی با اشاره به این‌که در سالجاری نیز تمام ارکان مدیریتی در راستای جذب سرمایه‌گذار جدید و بهبود زیرساخت‌های منطقه تمام تلاش خود را خواهند کرد، افزود: اهمیت منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس در بازتعریف تسهیلات کلان سرمایه‌گذاری بویژه در بخش زمین، انرژی و تعرفه‌های گمرکی است که با توسعه آن، ظرفیت سرمایه‌گذاری در داخل کشور بیش‌از پیش افزایش می‌یابد و وظیفه‌ی ما ایجاد بستر مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران است.
خلج طهرانی در پایان به وضعیت ویژه‌ی کشور در مواجهه با موج چهارم شیوع ویروس کرونا نیز اشاره کرد و گفت: از تمام همکاران که در شرایط خاص ایجاد شده به‌تبع شیوع این ویروس همچنان در حال کار جهادی هستند، قدردانی کرده و امیدوارم ماموریت سنگینی را که در ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای حرکت صحیح فرآیند تولید بر دوش داریم، به‌خوبی انجام دهیم.

ادامه ی خواندن

اقتصادی

دولت بخشی از خسارت‌های کرونایی به بازاریان را جبران کند

بندرعباس- نماینده هرمزگان در اتاق اصناف ایران گفت: تعطیلی بازارها به تنهایی نمی‌تواند در امر مدیریت کرونا و خروج از وضعیت قرمز اثرگذار باشد و دولت باید بخشی از خسارت‌های کرونایی بازاریان را جبران کند.

منتشر شده

روی

به گزارش تجارت جنوب انلاین ، مسعود محمد شاهی با بیان اینکه اصناف خود را ملزم به رعایت دستورالعمل‌های ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در اعمال محدودیت‌های رنگ بندی شهرها می‌دانند، اظهار کرد: با توجه به قرار گرفتن بندرعباس در وضعیت قرمز، طی ١٠روز آینده فقط مشاغل گروه یک مجاز به فعالیت هستند و فعالیت سایر صنوف ممنوع است.

نائب رئیس اتاق اصناف مرکز استان هرمزگان و عضو ستاد مدیریت شهرستان بندرعباس، ضمن قدردانی از اصناف به دلیل همراهی با ستاد مدیریت کرونا، افزود: کسبه و بازاریان بندرعباس در امر پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا از پیشگامان اصناف کشور هستند که در سالهای ٩٨و ٩٩ به وظیفه اجتماعی خود عمل کرده و در پیک‌های کرونایی با تعطیلی داوطلبانه، سلامتی شهروندان را بر معیشت خود ترجیح دادند و یقینا مردم قدرشناس بندرعباس این همراهی کسبه و بازاریان را فراموش نخواهند کرد.

وی عنوان کرد: تعطیلی بازارها ضربه سنگینی بر اقتصاد و معیشت اصناف و شاغلین و خانوارهایی که از مشاغل صنفی  ارتزاق می کنند وارد خواهد کرد، که جبران آن سخت بوده اما انتظار است با حمایت دولت و اختصاص بسته های حمایتی، حداقل بخشی از این آسیب ها را جبران شود.

محمد شاهی، از همراهی ستادهای استانی و شهرستانی مدیریت بیماری کرونا با اصناف و توجه ویژه به نظرها و پیشنهادهای اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی شهرستان بندرعباس هم قدردانی و بیان کرد: امیدواریم از امروز برای جبران یا به حداقل رساندن خسارت‌های ناشی از تعطیلی صنوف چاره اندیشی شود و حمایت‌های جدی‌تر و ملموس‌تری از بزرگترین تشکل مردمی انجام گیرد.

وی اظهار کرد: فعالیت اتاق اصناف مرکز استان هرمزگان و اتحادیه‌های صنفی شهرستان نیز بر اساس دستورالعمل ستاد مدیریت بیماری کرونا در بخش‌های غیر ضروری با حداکثر یک دوم پرسنل و در مشاغل ضروری با حضور حداکثر دو سوم پرسنل انجام می‌شود لیکن اصناف، کسبه و متقاضیان پروانه کسب نیز تا زمان بهبود وضعیت، حتی المقدور از مراجعه حضوری به اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی خوداری و درخواستها ومطالبات خود را به صورت تلفنی و ازطریق سامانه مجازی صنوف پیگیری کنند.
 
وی ضمن تقدیر از فعالان صنفی بندرعباس خاطرنشان کرد: اکثر اصناف این شهرستان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی، همراه با اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ستاد مدیریت کرونا را از اولویت‌های کاری خود می‌دانند.

اصناف بندرعباس نباید از تغییر رنگ بندی های کرونایی متضرر شوند
نماینده هرمزگان در اتاق اصناف ایران بیان کرد: تغییر رنگ بندی به قرمز و تعطیلی صنوف گروه‌های دو، سه و چهار شرایط سختی را برای بسیاری از همکاران صنفی ما ایجاد می‌کند و حتی مشاغل گروه یک نیز در این شرایط با رکود شدید بازار مواجه می‌شوند اما همچنان سلامت شهروندان و همکاران صنفی ما به ویژه با توجه به شیوع نوع جهش یافته کرونا از هر چیز دیگری مهم تر است.

محمدشاهی با اشاره به تشدید شیوع کرونا در استان تصریح کرد: با تشکیل گشت‌های مشترک ستاد مدیریت بیماری کرونای شهرستان بندرعباس که با همکاری خوب عوامل مرکز بهداشت، اداره نظارت بر اماکن عمومی و سازمان بسیج اصناف و بسیجیان حوزه بسیج اصناف و بازرسان واحد نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت و واحد بازرسی اصناف و همچنین همراهی خوب اداره کل تعزیرات انجام می گردد، روزانه سطح بازار مورد رصد قرارگرفته و در صورت مشاهده تخلف با متخلفین صنفی و آن دسته از صنوفی که پروتکل بهداشتی را رعایت نکنند، برخورد می شود.

برخی از تشکل ها و سازمان ها به دستورالعمل های کرونایی بی توجه هستند
نائب رئیس اتاق اصناف مرکز استان هرمزگان، از بی توجهی برخی تشکل‌های غیر صنفی، سازمان‌ها و دستگاه‌ها و برخی از شهروندان نسبت به عدم رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی و برگزاری مراسمات، انجام سفرهای غیر ضروری و دورهمی های خانوادگی گلایه کرد و افزود: تعطیلی بازارها به تنهایی نمی‌تواند در امر مدیریت بیماری کرونا و خروج از وضعیت قرمز اثرگذار باشد و تا امروز اصناف نقش خود را به خوبی ایفا کرده‌اند و انتظار داریم دیگر گروه‌ها و اقشار و عموم شهروندان نیز بیش از گذشته در کنار کسبه و بازاریان استان وشهرستان جهت پیشگیری و مقابله با کرونا قرار بگیرند.

وی، ضمن قدردانی از ایثار و مجاهدت‌های کادر پزشکی و بهداشتی که شبانه روز در کنترل و درمان و خدمت رسانی به بیماران تلاش می کنند، تصریح کرد: امیدواریم با کوشش و همراهی همه اقشار بتوانیم هرچه زودتر از وضع موجود خارج شویم.

ادامه ی خواندن
آگهی
آگهی

پر بازدیدها